Estatuts

Estatuts

Estatuts de la Favb

Aquests estatuts han estat aprovats per unanimitat a l’Assemblea General celebrada el dia 9 d’abril de 2016.

Títol I

De la denominació, els fins i el domicili

Article 1. La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) es va crear l’any 1972. Regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil Català, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.