Com crear una associació

Un cop la Comissió gestora ha elaborat una proposta d’estatuts de l’Associació de Veïns i Veïnes, s’ha de celebrar una Assemblea constituent en la qual es llegiran i aprovaran, i s’elegirà una Junta directiva. Els estatuts han de ser signats per totes les persones fundadores.

Es farà una Acta de l’Assemblea, en la qual constaran els noms, adreces i DNI dels socis/es fundadors/es i s’assenyalaran les persones elegides per a formar la Junta directiva.

Aquesta documentació: Estatuts i acta fundacional , es presentarà a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Justícia (c/ Pau Claris, 81 cantonada Casp de Barcelona), per al seu registre.

Tots els canvis que es produeixin en l’Associació, (modificació d’estatuts, processos electorals...) han de comunicar-se registralment en el Departament de Justícia.

 

Model per realitzar els Estatuts

PODEU BAIXAR-VOS EN DOCUMENT PDF EL MODEL D'ESTATUTS. Clica aquí.

A més, des d'aquests enllaços a la Generalitat trobareu un model d'acta fundacional i del certificat de la composició de la junta. (cliqueu al títol):

Model d'acta fundacional
Certificat de la composició d'una nova junta directiva

 

 

Documentació necessària per federar-se a la FAVB

  • Carta sol·licitant l'admissió.
  • Fotocòpia dels Estatuts, segellats per la Generalitat amb el número de registre.
  • Fotocòpia del NIF.
  • Relació dels/les membres de la junta i telèfons de contacte.
  • Pla de treball.