Preguntes freqüents

Com crear una associació veïnal?

La comissió gestora elabora una proposta d’estatuts de l’associació veïnal i celebra una assemblea constituent en la qual es llegeixen i s'aproven, i s’escull una junta directiva. Els estatuts se signen per totes les persones fundadores. Es fa una acta de l’assemblea, en la qual consten els noms, adreces i DNI dels socis i socies fundadors, i s’assenyalen les persones escollides per formar la junta.

Aquesta documentació -els estatuts i l'acta fundacional- es presenta a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Justícia, per al seu registre, de manera telemàtica -a través del certificat digital- o a les instal·lacions del carrer del Foc 57 (Barcelona). Tots els canvis que es produeixin en l’associació -modificació d’estatuts, processos electorals...- han de comunicar-se registralment en el Departament de Justícia.

Models de documents

Documentació necessària per federar-se a la Favb

  • Carta sol·licitant l’admissió.
  • Fotocòpia dels estatuts de l’AV, segellats per la Generalitat de Catalunya amb el número de registre.
  • Fotocòpia del NIF.
  • Relació dels i les membres de la junta directiva i telèfons de contacte.
  • Pla de treball.