Tel.: (+34) 93 412 76 00

Comissió d’Urbanisme de la Favb

El moviment veïnal ha estat històricament un moviment de reivindicació social molt territorialitzat, i en conseqüència atomitzat, amb una especialització local que ha permès al llarg de la història dissenyar reivindicacions adaptades a les necessitats dels veïns i veïnes dels barris, però mancada d’una visió global cada cop més imprescindible. En aquest sentit, l’objectiu principal assumit per la FAVB ha estat el suport de les reivindicacions locals aportant al mateix temps la visió de conjunt pel que fa a temes urbanístics que van més enllà d’un barri i que afecten, o poden afectar, tota la ciutat.

La idea de conjuntar i posar en contacte en grups de treball aquest moviment veïnal plural amb altres entitats i moviments socials especialitzats ens va portar a organitzar un Fòrum Veïnal d’Urbanisme (30-31 d’octubre 2015) que, de fet, va acabar sent la llavor d’una nova eina de treball col·lectiu anomenada Taula d’Urbanisme.

La Taula d’Urbanisme té com a objectiu ser un espai de treball col·lectiu permanent en temes d’urbanisme, permetent la incorporació de persones, entitats i moviments socials que pel fet de no ser associacions de veïns actualment no tenen cabuda a la FAVB, però que poden aportar una enriquidora perspectiva en diferents aspectes, segons la seva especialització,

Es tracta, al cap i a la fi, de construir xarxes, coordinar moviments dispersos, reconquerir espais públics i traçar itineraris comuns per a problemes comuns. I, per sobre de tot, treballar per definir la postura de la ciutadania davant la nova planificació urbanística actualment en preparació.

Grans temes de ciutat

1.- Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM)
Durant els 40 anys transcorreguts des de l’aprovació del Pla General Metropolità (PGM), l’any 76, la societat ha sofert canvis substancials que han fet del PGM una eina de planificació urbanística obsoleta. L’actualització de la planificació urbanística de la ciutat, i del seu entorn metropolità, està a hores d’ara en fase d’estudi i redacció provisional, i la contribució del moviment veïnal en aquest aspecte és més necessària que mai.

2.- Infraestructures
Les grans infraestructures, tot i que tenen una localització molt concreta en el territori, donen servei a tota la ciutat, a l’àrea metropolitana i encara més enllà. Només cal pensar quanta gent de fora de la ciutat fa servir diàriament les vies ràpides com ara les tres rondes, el túnel de la Rovira, o els túnels de Vallvidrera, a tall d’exemple.
Moltes d’aquestes vies ràpides han estat construïdes sense tenir en compte l’impacte ambiental i social negatiu que ocasionarien als veïns i veïnes que habiten al seu voltant i als usuaris dels equipaments situats al seu entorn, i per tant, sense preveure mesures pal·liatives. Al llarg dels últims anys s’han portat a terme algunes actuacions destinades a minvar els efectes negatius, però les reivindicacions veïnals demostren que encara hi ha molta feina per fer:

 • Avinguda Meridiana
 • Ronda de Dalt
 • Túnels de Vallvidrera

A aquestes mesures pal·liatives llargament reivindicades pel veïnat, hauríem d’afegir la necessitat d’adaptar espais infraestructurals deficients:

 • Plaça de les Glòries Catalanes
 • Estació La Sagrera

3.- Pla d’equipaments
Els canvis socials fan més necessari que mai una anàlisi profunda per repensar el paper dels equipaments a la ciutat. El treball cap a una nova concepció dels equipaments es desenvoluparà en el proper Congrés d’Arquitectura, organitzat pel Col·legi d’Arquitectes de Barcelona, amb participació del moviment veïnal.

4.- Protecció del Patrimoni històric, artístic o cultural

Els veïns i veïnes de Barcelona han estat històricament els garants de la protecció del patrimoni del seu barri – tant públic com privat – defensant la seva integritat, denunciant les males pràctiques i reivindicant la necessària protecció. La FAVB recolza la lluita veïnal en aquest sentit en diversos casos:

 • Masia Can Planes
 • Recinte de la Maternitat
 • Masies de Collserola

5.- Barris de Muntanya
Barris de Muntanya (enllaç) és una plataforma que engloba les associacions veïnals dels barris de Barcelona que se situen per sobre de la Ronda de Dalt i diverses entitats relacionades amb la protecció i conservació dels espais naturals de la serra de Collserola. Es tracta de barris en molts casos marginals per la seva situació perifèrica, amb problemàtiques comunes dintre de la seva diversitat, que varen decidir unir-se per garantir la protecció del seu entorn natural i reivindicar solucions per les necessitats específiques dels habitants de les zones de muntanya.

6.- Recuperació Espais Industrials
Les polítiques urbanes fetes durant els últims anys han transformat una bona part del teixit industrial de la ciutat cap a usos residencials, liquidant així el teixit productiu dels barris, embocant-los a la terciarització i precarització del treball i a l’absència d’una formació professional lligada a la seva existència.

 • Polígon Estadella verneda Montsonys
 • 22@
 • Zona Franca
 • Zona Industrial de Sant Martí
 • Montjuïc/Poble Sec
 • ….

7.- Pla de Barris
Des del grup de dinamització de barris de la Taula d’Urbanisme s’ha treballat el projecte municipal mantenint reunions amb els seus responsables, tot i que, pel que sembla, el pla pretén incidir principalment en la millora de l’atenció social i l’empoderament de la ciutadania més que en millores urbanístiques, tan necessàries en alguns dels casos.
Actualment s’estan reprenent les anàlisis previs a zones, malgrat que aquestes anàlisis han estat fets, un cop i un altre, tant pel moviment veïnal com pels serveis socials, quan el que demana el veïnat són mesures concretes sobre els problemes i necessitats llargament reivindicades. El paper de la FAVB en aquest aspecte és donar suport a les reivindicacions dels veïns i veïnes representats per les seves associacions veïnals.

8.- Altres temes
Tot i estar íntimament lligats a les concepcions urbanístiques, hi ha temes amb tanta entitat pròpia i prou importància per a merèixer una anàlisi en profunditat i grups de treball especialitzat. Aquests temes, que es treballen també de forma col·lectiva a la Taula d’Urbanisme urbanismeveinal@gmail.com, tenen un tractament específic dintre de la FAVB en les àrees d’habitatge, mobilitat i medi ambient.

Favb.cat