Tel.: (+34) 93 412 76 00

Davant de la situació creada pel tancament dels centres educatius

La Comissió d’Educació de la Favb, al temps que es fa ressò del patiment i preocupació veïnal davant la crisi del Covid-19, vol manifestar el següent en relació a la situació generada pel tancament dels centres educatius:

1. En primer lloc, donem suport i valorem la feina, l’esforç i les iniciatives dels centres educatius i de tot el personal docent, implicats en ajudar els nens i nenes, adolescents i joves i les seves famílies, confinats tots ells als seus domicilis.

2. Ens inquieta que davant del confinament, hi hagi una preocupació preponderant per la manca d’assoliment dels continguts escolars i les avaluacions finals. Pensem que cal considerar les conseqüències psicològiques del confinament i planificar el retorn, prioritzant els alumnes per sobre dels continguts.

3. La situació de confinament ja està donada, i s’ha fet evident la bretxa digital existent entre l’alumnat i uns docents amb moltes dificultats d’actuació davant d’un entorn que fora de l’escola és molt digital. Demanem que les companyies telefòniques facilitin l’accés gratuït a totes les llars amb infants. A Catalunya l’any 2019 hi havien 150.000 llars sense accés a internet.

4. Ens preocupa que es puguin acceptar iniciatives com la d’allargar el curs escolar més enllà de les dates previstes oficialment. Ni l’alumnat ni el professorat no estan en condicions emocionals de superar el repte que suposa posar per davant el currículum. Cal també considerar que els centres educatius, en general, no reuneixen les condicions adequades per suportar les temperatures elevades de l’estiu, amb aules amb ràtios de 25-30 alumnes.

5. Denunciem que el sistema educatiu del nostre país pateix una sèrie de mancances degut a les successives retallades i l’increment de recursos destinats a la escola concertada. L’alumnat vulnerable està concentrat en l’escola pública i representa un de cada quatre alumnes; d’altra banda, una cinquena part dels alumnes que acrediten l’ESO, no continuen estudiant i encara no han entrat al mercat laboral.

Per donar sortida a aquesta situació, proposem:

1. Que es comenci a programar i organitzar un retorn esglaonat dels alumnes a l’escola, per tal d’assegurar que els centres puguin donar una acollida adaptada a cada necessitat educativa i a cada alumne, amb l’objectiu d’intentar compensar d’alguna manera unes desigualtats que ja existien abans de la crisi sanitària però que el confinament ha agreujat. Un retorn que ens permeti a tots plegats, alumnes, docents i famílies, fer un tancament emocional de curs.

2. La implicació dels equips docents en tot el procés de finalització d’aquest curs pot ajudar a prioritzar activitats que impliquin un reforç de les matèries instrumentals, debats, converses i activitats culturals, una consolidació d’allò après, i una valoració específica sobre “aprendre a aprendre” i “aprendre a conviure”. També serà necessària una programació acurada de l’inici del curs següent, per tal de considerar i actuar curricularment, en funció de les necessitats detectades.

3. En la presa de decisions, cal considerar la diferència entre les diferents etapes educatives: infantil, primària, secundària i postobligatòria. Pel que fa a l’avaluació, contemplar l’avaluació continuada com alternativa a exàmens finals.

Considerem que la crisi actual ha de portar a l’administració educativa a:

1. Vetllar perquè el retorn a l’escola després del confinament es faci en condicions d’acompanyament emocional als alumnes i les famílies que ho necessitin, augmentant el reforç educatiu als centres on es concentra la població escolar amb més carències, treballant per aconseguir unes condicions d’equitat i qualitat.

2. Considerar un pressupost extraordinari per a l’organització de colònies i casals d’estiu. Que cap alumne deixi d’anar-hi per manca de pressupost familiar.

3. Fer efectiu l’accés real dels centres educatius a l’equipament en TIC i TAC, i la formació efectiva dels professionals docents, llargament ajornada al llarg dels anys i ara ja imprescindible.

4. Les condicions climatològiques canviants reclamen que es tinguin en compte pressupostos per assegurar temperatures aptes per al treball als centres educatius, durant l’estiu i les setmanes prèvies i posteriors.

5. Valorar les debilitats que s’han trobat en el moment de gestionar un aprenentatge fora de l’aula, online, i les mancances organitzatives per dur-lo a terme. En ple segle XXI i amb totes les competències digitals atribuïdes no s’ha pogut desenvolupar de manera efectiva aquesta tasca. La improvisació dura una setmana, el temps just per reorganitzar un nou tipus d’aprenentatge.

Reconeixem i valorem ara més que mai la necessitat i la importància d’una escola pública, laica, inclusiva, democràtica i de qualitat.

Favb.cat