Tel.: (+34) 93 412 76 00

Declaració de la Favb sobre el projecte de Consells de Barri

1) La Favb ja ha expressat en anteriors comunicats les seves discrepàncies amb el projecte de pla de barris, que estimem inconcret en algunes parts, discutible en altres -per exemple la proposta d’un “paquet” d’equipaments de barri contrasta amb moltes de les conclusions del treball realitzat conjuntament Favb-Ajuntament sobre el criteris de ubicació d’equipaments- i, en conjunt, ni justificat.

En aquest comunicat ens limitem a comentar la proposta de Consell de Barri que s’inclou com una mesura específica d’aquest pla.

2) En primer lloc, considerem que es tracta d’un nou organisme de participació que es proposa sense haver fet una reflexió seriosa de tots els processos participatius que es donen als districtes. En molts casos constatem que, més que espais de participació, es tracta de consells on la informació funciona unilateralment i on hi ha poques possibilitats de generar participació real.

Abans de proposar un altre organisme més, potser caldria primer fer una revisió crítica del que ja s’ha fet. Avui les entitats veïnals constaten un excés de processos “participatius”. De vegades la rellevància d’allò que es tracta en aquests processos és molt baixa o no passen de ser mers processos d’informació, altres cops, les conclusions dels processos no són tingudes en compte en el disseny de les polítiques. Tot plegat, satura les entitats de moltes reunions a les que no se les veu sentit.

3) La proposta de Consell de Barri augmenta aquestes incògnites. En primer lloc pel que fa a la seva estructura, on només estan definits els càrrecs imposats per la pròpia Administració (regidor, conseller de barri, tècnic de barri). El que es proposa sembla més aviat pensat per fer una audiència pública dels consellers amb el barri, sota la seva direcció, que no pas un organisme de representació. En segon lloc perquè no s’inclou cap mesura que permeti l’elecció per part del barri de, per exemple, el regidor/a de barri.

Fa temps que hem demanat l’elecció directa de regidors/es i consellers/es, però més aviat sembla que el que es fa és crear nous intermediaris designats entre els barris, les entitats i el veïnat. En tercer lloc, perquè no es contempla cap ordenació de la participació, sembla que les associacions de veïns, altres entitats que representen interessos col·lectius, centres de tota mena i veïnat en general tenen el mateix paper inconcret. I en quart lloc, no es contempla cap mesura que promogui la participació des de baix, com pot ésser la possibilitat de convocar reunions, de tractar temes, de modular el funcionament atenent a demandes del propi barri.

En conjunt, sembla una reproducció d’un model dirigista més que la recerca de formes més satisfactòries de participació real. Contra el que es diu a la mesura de govern, la tendència observada és més aviat la contrària, és a dir al centralisme. Les decisions realment importants es prenen a la plaça Sant Jaume.

4) No discutim la necessitat de fer reunions de barri. Però l’experiència passada ens mostra que aquesta és sovint molt més eficient quan respon a processos reals -projectes, demandes dels barris- que no pas a convocatòries rutinàries com la que ara es proposa. També sabem per experiència que sovint els problemes més importants depassen el nivell d’un sol barri, i creiem que amb la mesura proposada es corre el perill de fraccionar molts debats i fomentar un “patriotisme” de barri que sovint resulta inadequat per debatre les qüestions més generals.

5) No queda clar quin és el nivell de decisió del conseller/a de barri. Temem que més aviat siguin mers intermediaris sense competències reals que signifiquin una mera intermediació entre el poder efectiu i el veïnat i els seus representants. En un temps d’austeritat resulta contradictori que es creïn noves figures retribuïdes sense una definició clara de la seva funció.

6) Per tot això, la proposta ens sembla inadequada. Com que ens preocupa la participació real, i som conscients que cal millorar-la, creiem que seria bo començar per fer una bona revisió crítica del model actual de participació i, a partir d’aquí, discutir quines són les millors formes d’organitzar la participació a barris, districtes i ciutat.

Barcelona, octubre de 2008

Favb.cat