Tel.: (+34) 93 412 76 00

El Departament d’Educació ha de prioritzar la plena escolarització

Malauradament, l’escola ha patit una interrupció de l’escolarització presencial que per a la majoria dels infants i adolescents del nostre país tindrà una durada efectiva de sis mesos, incloent-hi el període no lectiu de l’estiu.

D’aquesta etapa de confinament només ens queda deixar constància del context tan difícil que, docents, famílies i alumnes han sofert des dels seus domicilis i que ha permès, encara que no en tots els casos, mantenir una certa activitat educativa, malgrat la poca col·laboració de l’administració educativa.

Les escoles van ser les primeres a tancar i seran les darreres en obrir. Pensem que hagués estat possible una millor organització i previsió per part del Departament d’Educació, però ara ja ens haurem de centrar en el pròxim curs.

D’aquesta experiència hem après que l’escola a distància en edats tan primerenques no pot compensar l’absència de l’escola presencial, especialment per a aquells infants d’entorns vulnerables i amb necessitat d’acompanyament educatiu.

Per aquest motiu entenem que és urgent posar el dret a l’educació al centre de les polítiques públiques i prioritzar que al setembre el benestar dels infants i adolescents sigui una realitat seguint els protocols que marquin les autoritats sanitàries, ajustats a l’evolució de la pandèmia. Cal un retorn a l’escola tan normalitzat com sigui possible. L’obertura dels centres educatius en condicions de qualitat ha de ser prioritat en l’agenda del Departament en moments de crisi com l’actual.

L’OMS remarca el caràcter bio-psico-social de la salut, i les administracions han de fer un esforç per posar els recursos necessaris per garantir-la en l’àmbit escolar. Departament d’Educació, diputacions, ajuntaments, tots ells han de treballar conjuntament per aconseguir la plena escolarització en el proper curs, hi hagi o no rebrots de la pandèmia, i en el cas que n’hi hagi, hauran de prendre mesures adequades per tal que puguin ser controlats adequadament.

Així doncs, demanem que es faci una planificació realista i consensuada de l’inici de curs 2020-2021 que contempli mesures com les següents:

– El Departament d’Educació s’ha de comprometre per escrit a destinar la dotació econòmica suficient per contractar el personal necessari i crear entorns de treball presencials segurs per a infants i docents, dins i fora de l’aula.

– Es fa imprescindible realitzar les proves diagnòstiques a tot el personal docent per poder treballar amb garanties, així com dotar-lo dels equips EPI que calguin.

– Proposem un inici escolar en què es prioritzin els infants més vulnerables, amb els quals es treballarien continguts per facilitar el retorn amb una certa normalitat educativa.

Sabem que la nova normalitat ens situa en una realitat desconeguda, de la qual haurem d’aprendre dia a dia. En aquests moments, les situacions familiars més complexes es posen en evidència i la població més fràgil és la dels menors.

Valorem ara més que mai la necessitat i la importància d’una escola pública, laica, inclusiva, democràtica i de qualitat i denunciem un cop més que el sistema educatiu públic del nostre país pateix una sèrie de mancances degut a les successives retallades i de l’increment de recursos destinats a la escola concertada, mentre l’alumnat més vulnerable està concentrat en l’escola pública.

Com a Favb ens veiem en el deure moral de demanar que s’actuï pensant en el benefici dels infants i per als infants, posant èmfasi en els més vulnerables, i que aquestes actuacions es consensuïn amb tota la comunitat educativa, donant un paper rellevant als alumnes i les seves famílies.

Favb.cat