Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb i Ecologistes en Acció davant el desplegament del 5G

La nostra ciutat pretén ser capdavantera en el desplegament de la tecnologia 5G, que es planteja de forma totalment acrítica i sense tenir en compte els possibles impactes negatius per a la salut derivats de la contaminació electromagnètica.

Una contaminació que ha donat lloc a moltes recomanacions per part de la Unió Europea alertant sobre la necessària prudència i que ha estat recollida per la Generalitat de Catalunya amb la creació, el 2018, de la Comissió per a l’estudi dels efectes de la qualitat de l’aire i les immissions acústiques i electromagnètiques sobre la salut i el medi ambient de Catalunya. Diferents organismes científics que assessoren el Parlament Europeu (STOA, SHEER, SCENIHR) han informat de la manca d’estudis suficients sobre els impactes d’aquestes tecnologies i sobre els potencials riscos per a la salut. I en diverses ciutats europees s’ha posposat la seva implantació fins disposar de dades suficients sobre la seva seguretat.

No entenem que el desplegament del 5G s’estigui fent sense considerar aquests advertiments i no s’apliqui el principi de precaució abans de llançar-se a promoure una tecnologia que pot tenir efectes nocius sobre la població. Quan avui estem experimentant els efectes negatius sobre el clima que han generat les tecnologies d’us massiu d’energies fòssils, sembla obvi que cal ser més curosos en la introducció massiva del 5G sense haver-ne avaluat prèviament els riscos, com tampoc no es va fer amb la implementació de les tecnologies 2G, 3G i 4G.

Cal saber que el Defensor del Poble, l’agost passat, en resposta a una queixa sobre el 5G presentada per l’AVAATE (Associació Vallisoletana d’Afectats per Antenes de Telecomunicacions), ha argumentat àmpliament i recorda al Govern d’Espanya la necessitat de “sotmetre els plans i projectes en matèria de telecomunicacions a avaluació ambiental estratègica i avaluació d’impacte ambiental”. Aquestes avaluacions no han estat fetes ni a Catalunya ni a l’Estat.

També cal saber que Ecologistes en Acció ha presentat davant de la Secretaria d’Estat per a l’Avançament Digital un recurs extraordinari de revisió contra el Pla Nacional 5G i una petició a la ministra Nadia Calviño de revisió d’ofici del mateix pla. Iniciatives que des de la Favb recolzem i a les quals donem publicitat en els nostres mitjans.

Per tot això, demanen a l’Ajuntament de Barcelona i al Govern de la Generalitat:

– L’obertura d’un debat ciutadà ben informat, tècnic i amb base científica, on contrastar les diverses opinions sobre els efectes potencials del 5G, previ a la decisió sobre el seu desplegament.

– Una informació exhaustiva i el registre històric de modificacions i dades d’emissió de les antenes de telefonia a Catalunya i un pla d’inspecció sobre les de Barcelona , tal com es va comprometre l’Ajuntament en l’anterior mandat.

– L’elaboració d’un mapa d’emissions a la ciutat que contempli tant les instal·lacions de telecomunicacions com les de transformació elèctrica, tal i com proposa l’ASPB en el seu informe del 2019 Efectes en la salut dels camps electromagnètics.

– Aprovació d’una normativa que obligui els operadors a instal·lar routers amb configuració estàndard que permeti la desconnexió del wifi a voluntat de l’usuari, sense perdre la connexió telefònica.

– Augmentar el nombre d’estacions fixes i automàtiques de mesura d’emissions que donen una informació contínua i que estiguin adaptades a les noves freqüències i tecnologies.

– Creació de zones blanques lliures d’emissions electromagnètiques en espais públics i transports.

Informació al ciutadans de quan es preveu un increment temporal de les emissions igual que es fa en altres casos com per exemple en tractaments fitosanitaris o episodis de contaminació.

Barcelona, 12 de novembre de 2019

Favb.cat