Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb sobre la proposta de modificar la comissió tècnica de terrasses

Els grups municipals de C’S, CiU i PP han presentat al Consell Plenari de l’Ajuntament una proposta d’acord amb l’objectiu de modificar la composició actual de la comissió tècnica de terrasses per permetre que els grups municipals puguin designar els seus tècnics, revisar les ordenances singulars aprovades i modificar les disposicions de les distàncies entre terrasses en els articles 10 i 11, així com l’actual Manual Operatiu.

La proposta es justifica amb l’argument d’aconseguir un dels objectius de l’Ordenança de Terrasses aprovada en data de 20 de desembre de 2013: afavorir l’equilibri entre els usos de les terrasses i l’espai públic garantint la convivència entre ciutadans, veïns, professionals de la restauració i usuaris. Els grups també denuncien la manca de transparència en els processos de participació per a l’aprovació de les ordenacions singulars.

La Favb, davant d’aquesta proposta d’acord, manifesta:
Que va presentar al•legacions en el procés d’informació pública previ a l’aprovació de l’ordenança vigent, en les quals exposàvem que una ordenança de terrasses ha d’establir com a objectiu principal l’ús de l’espai públic com un lloc de convivència entre tots els veïns i veïnes, i que ha de tenir com la seva màxima prioritat l’accessibilitat de l’espai públic, que les activitats econòmiques ben regulades enriqueixen.

Que la Favb ha sigut i és critica amb aquesta ordenança, tant en el procés previ a la seva aprovació per la manca de participació, com després, perquè la seva aplicació ha sigut una font de conflictes per al veïnatge, ja que no ha solucionat la sobreocupació i els sorolls. No s’ha racionalitzat i acotat l’ús privatiu de l’espai públic, els horaris de tancament són incompatibles amb el dret al descans i s’ha incrementat el número de terrasses en alguns indrets de la ciutat. S’ha afavorit el monocultiu de l’activitat econòmica, agreujat per l’increment del número de terrasses sense llicència, així com el fet de tenir més taules que les permeses en la llicència.

Que els continguts de la proposta d’acord d’aquests grups municipals coincideixen plenament amb les demandes principals del gremi de restauració, unes demandes legítimes, però vinculades a interessos econòmics que obvien les problemàtiques de convivència i de deteriorament de l’espai públic, principalment per la proliferació indiscriminada de terrasses, tal i com va denunciar la Síndica de Greuges.

Que, sospitosament, quan es fa referència tant en l’exposició com en la proposta d’acord als objectius de l’Ordenança de Terrasses, ha decaigut el principal: “en primer lloc, la qualitat dels espais per a la ciutadania i els veïns i veïnes”. La qual cosa clarifica quins són els interessos que els signants volen defensar.

Que qualificar l’entrada en la comissió tècnica de terrasses de la representació veïnal com una “gesticulació” envers una major participació ciutadana, i qüestionar el seu funcionament perquè no garanteix la transparència i el necessari consens ciutadà, és validar com a model de participació i funcionament l’anterior composició de la comissió, en la qual únicament estaven representats els diferents gremis (Gremi de Restauració, Consell de Gremis, Gremi de Flequers i Pimec-Comerç). Difícilment es pot generar consens ciutadà quan no hi ha una representació paritària entre qui defensa interessos econòmics i qui defensa interessos generals (4 entitats gremials i una de veïnal).
Que com a mínim no deixa de ser sorprenent que CiU també signi i proposi la modificació de l’actual Manual Operatiu, quan va ser aprovat per un decret d’alcaldia d’en Xavier Trias.

Per tant, la Favb, reclama:

  • La revisió de l’actual ordenança perquè assoleixi i faci prevaldre els seus objectius de garantir en primer lloc la qualitat de l’espai per a la ciutadania i els veïns i veïnes, i en segon lloc el suport a l’activitat econòmica.
  • La modificació de la composició de la comissió tècnica de terrasses, perquè s’incorporin altres representants de la ciutadania fins assolir un número suficient perquè la representació sigui paritària i es pugui generar un consens fruit d’un debat en igualtat numèrica entre dos interessos (públic i privat), que no necessàriament ha de ser contraposats.
  • La modificació dels horaris vigents per garantir el dret al descans.
  • Que la regulació de les distàncies mínimes entre les terrasses i el mobiliari urbà, l’arbrat i altres elements urbans (art. 10 i 11) es faci exclusivament amb criteris de seguretat, mobilitat i accessibilitat.
  • Que en les ordenacions aprovades o pendents d’aprovació es constitueixin comissions de seguiment.
  • Que en les ordenacions singulars es tingui en compte la realitat local de cada districte.
  • Protegir el dret a la salut, declarant les terrasses tancades espais lliures de fum.
  • Incorporar criteris de sostenibilitat ambiental.
  • Obrir un procés participatiu per a la revisió de l’ordenança en la qual hi participin tots els agents implicats.
  • La modificació de l’article 17 de Mesures de control per incompliments, incrementant la quantitat de les sancions per infraccions que afectin el descans del veïnatge i les de sobreocupació de l’espai públic, fins a no renovar la llicència per reiteració de les infraccions.

Barcelona, 21 de setembre de 2016

Favb.cat