Tel.: (+34) 93 412 76 00

Per salut, no a l’ampliació indiscriminada de terrasses

El passat 21 de maig de 2020 es va publicar el Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona pel qual s’estableixen mesures en matèria de flexibilització en la reobertura de les terrasses i ampliació de l’espai públic per destinar-lo a aquesta activitat. Un anunci posterior estén, sense raons justificades a dia d’avui, aquesta ampliació “excepcional” fins al mes de desembre de 2021.

Uns dies abans, el 7 de maig, un conjunt d’entitats de la ciutat, entre elles la FAVB, ja vàrem alertar sobre l’enfocament excessivament econòmic de la mesura que, per contra, podria generar problemes sanitaris a Barcelona. Entenent la necessitat d’espai extra per al comerç dels barris, però recordant que el distanciament i la seguretat era, sense cap mena de dubte, la prioritat absoluta a la ciutat.

Aquesta regulació, aprovada sense cap de les propostes dels moviments socials de la ciutat, no ha fet més que agreujar les problemàtiques ja existents en molts carrers de la ciutat de Barcelona, en concret en espais ja massificats o turistificats, pel que fa a la disponibilitat d’espai per als vianants, més necessari ara que mai. Constatem que ha suposat una progressiva pèrdua d’espai lliure d’ús públic per a la ciutadania, així com una alarmant desatenció de mesures públiques de protecció adequades per fer front a la crisi sanitària de la COVID-19.

Atès que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ja esmenta la transmissió aèria de la COVID-19, resulta necessari que l’Ajuntament de Barcelona procedeixi de forma immediata a la revisió del decret esmentat, atenent les demandes de racionalitat expressades per les entitats amb l’objectiu de prioritzar la deguda protecció de la salut dels seus ciutadans i ciutadanes.

La reobertura descontrolada de les terrasses i la corresponent ampliació de l’espai públic per a la realització d’activitats d’oci i de la restauració s’ha demostrat contrària a les recomanacions fixades per les organitzacions i administracions sanitàries. De forma natural es provoquen aglomeracions i massificacions de consumidors que no fan ús de mascaretes de protecció ni mantenen les degudes distàncies de protecció i, per tant, fomenten directament la transmissió de càrrega vírica entre ells, els residents i els vianants que hi circulen a prop. Les recomanacions per al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Barcelona, obligats a fer ús de la mascareta circulant pels nostres carrers o parcs i jardins públics, no s’apliquen, justament, als espais de restauració que ocupen precisament un espai públic comú en virtut del decret d’ampliació de terrasses.

Tampoc es pot menystenir el soroll que generen les terrasses al vespre i la nit. La contaminació acústica i el seu impacte negatiu sobre la salut no són problemes nous. Però en aquest context d’estrès, l’afectació sobre el veïnat pot ser encara pitjor.

També cal tenir en compte la concentració de persones fumant a les terrasses. Si fent esport la distància física es dobla degut a la projecció respiratòria, ¿no s’haurien de garantir aquests espais com a 100% lliures de fum? És el que recomana la Societat Espanyola de Pneumologia y Cirurgia Toràcica, en considerar que el risc de contagi augmenta tant per als fumadors com per a les persones de l’entorn.

Per altra banda, aquest decret ha generat un gran nombre d’incompliments, amb ocupacions d’espais il·legals i sense les distàncies corresponents. És obligació de l’administració municipal el control i corresponent sanció dels infractors, en aquest cas dels restauradors que incompleixen o interpreten laxament una normativa d’obligat compliment perquè posen en risc la salut dels ciutadans de Barcelona i agreugen problemes endèmics de convivència -pels sorolls que es generen-, d’accessibilitat i mobilitat.

Demanem a l’Ajuntament de Barcelona:

Reduir de forma immediata el nombre màxim de taules disponibles en l’espai públic, especialment a les àrees saturades.

Reduir en una hora l’horari màxim d’obertura, per normativa i no només de forma excepcional, per fer front als rebrots; fixant el tancament de l’oci de la restauració de forma respectuosa amb el dret al descans dels veïns per evitar la contaminació vírica, acústica i no sostenible.

Reconsiderar la vigència de les mesures “excepcionals” fins al desembre del pròxim 2021, atenent que no hi ha cap justificació i equival a una ampliació de facto dels espais ocupats per sobre de la normativa que marca l’ordenança vigent.

Obrir una taula de diàleg real i efectiva no només amb el sector econòmic implicat, sinó amb les associacions socials i públiques afectades de Barcelona per tal de procedir de forma participativa i consensuada a la revisió immediata de la normativa i el seguiment regular de la seva aplicació.

Procedir amb caràcter d’urgència a processos d’inspecció per garantir que es compleix la normativa. Per exemple: en temes d’accessibilitat, en el manteniment del mínim legal d’1,80 metres lliure a la façana i de la distància entre taules per garantir un espai públic saludable, que no se superi el nombre de taules i l’espai dedicat a la terrassa, i que es compleixin tots els condicionants marcats pel decret d’alcaldia.

Procedir amb caràcter d’urgència a publicar tota la informació relacionada amb les llicències atorgades, en tràmit i la seva justificació, mitjançant els mecanismes més adequats d’accés directe a la informació pública, transparència i bon govern.

Que en coherència amb tot l’anterior, es treballi i s’impulsin mesures per a una ciutat sostenible, d’acord amb l’estratègia de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), així com del Pla per a la reducció de la contaminació acústica 2010-2020, impulsats per part del mateix Ajuntament de Barcelona, però que resulten del tot contradictoris amb l’esperit, les previsions i la realitat del Decret d’Alcaldia de 21 de maig de 2020 d’ampliació de terrasses.

Barcelona, Juliol del 2020

Entitats firmants: SOS Enric Granados, Catalunya Camina, ACIC, Carrers per Tothom , Alerta Poble Sec, AVV Sagrada Família, AVV Clot-Camp de l’Arpa, Som Paral·lel i FAVB

Favb.cat