Tel.: (+34) 93 412 76 00

Sobre la proposta de les noves ordenances municipals

Davant l’inici del debat que s’ha fet públic sobre les noves ordenances municipals i, a falta de conèixer a fons el contingut complet del text, des de la Favb volem manifestar que:

Valorem negativament que la iniciativa unifiqui totes les problemàtiques socials sense distingir entre les causes de les mateixes. Hi ha mesures sancionadores però no hi ha mesures socials, com ve reclamant la Favb. Això deixa en una situació especialment vulnerable aquells col·lectius que estan més indefensos: treballadores sexuals, persones que venen en el top manta i que no tenen accés a altres llocs de treball… Com es garantirà la subsistència d’aquests col·lectius?

Es posa l’èmfasi en les conductes individuals. Fa anys que els veïns i veïnes es vénen queixant de dèficits en la neteja (en especial en aquells espais amb un ús turístic excessiu), de l’horari nocturn dels camions de les escombraries que pertorben el son, dels sorolls ocasionats pels locals d’oci; d’un seguit d’elements que es poden resoldre i que depenen essencialment de l’Ajuntament, com s’ha vist els darrers mesos quan s’han intensificat les campanyes de neteja en determinades zones de la ciutat. Sobre això, les responsabilitats municipals, l’ordenança no en diu res.

No es té present l’impacte que tindran aquestes mesures. Per exemple, una menor permissivitat a Barcelona pot significar exportar cap a la perifèria de l’Àrea Metropolitana fenòmens com el top manta o bé condemnar les treballadores sexuals a exercir en zones menys habitades i per tant menys protegides de la ciutat o bé a les carreteres.

Algunes de les mesures proposades tenen una alt nivell d’arbitrarietat. Per exemple, ¿qui decidirà què vol dir “ocupació abusiva de l’espai” en el cas de les treballadores sexuals? O bé, ¿qui decidirà quines formes de mendicitat poden ser considerades com “agressives”?

En el cas dels i de les menors estrangers, cal exigir que qualsevol mesura sancionadora contra els possibles explotadors vagi acompanyada de la immediata retirada de la custodia del menor o de la menor i la seva protecció per part de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, com és preceptiu, per tal d’evitar que aquestes nenes i nens siguin desviats de la mendicitat a xarxes de prostitució infantil que actuen en situacions de major clandestinitat i per tant amb més dificultats d’accés a la detecció i protecció dels infants.

La Favb es proposa demanar a la Síndica de Greuges de Barcelona, a l’Oficina per la No Discriminació, a la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi d’Advocats de Barcelona i a l’Observatori sobre l’Acompliment de la Declaració Universal del Drets Humans en els drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) un dictamen sobre l’ajust al dret de les normes anunciades, a les convencions de drets humans i a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat subscrita per l’Ajuntament i pels governs català i de l’Estat espanyol, així com unes garanties a les quals puguin acollir-se els presumptes infractors o infractores de la normativa.

Considerem que aquests dictàmens haurien d’obrar en mans dels ciutadans, ciutadanes i entitats que formem part del Consell de Ciutat amb prou temps abans que aquest assumpte de gran transcendència es debati en l’esmentat consell. Així mateix, demanem que els tràmits d’exposició pública siguin coneguts amb temps pel conjunt de la ciutadania per tal que sigui possible presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

Pensem que les normes de la convivència a la ciutat han de respondre a la complexitat de les situacions i del respecte als drets de les persones, en especial d’aquelles que es troben en situacions d’especial vulnerabilitat, i que no es poden fer a qualsevol preu.

Barcelona, 19 d’octubre de 2005

Favb.cat