Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb porta al Parlament les queixes sobre la sanitat pública

Ahir dilluns, 18 de març, una representació de la Comissió de la Favb en Defensa de la Sanitat Pública, juntament amb el president de la Federació, van lliurar al President del Parlament Català, Joan Rigol, una resolució sobre la realitat de la sanitat pública a Catalunya i en concret a la ciutat de Barcelona.

En aquesta resolució es constata que la reforma de l’atenció primària encara no s’ha completat a Barcelona i també la preocupació per l’empitjorament del servei que es tradueix en un increment de les llistes d’espera, col·lapsant-se els serveis d’urgències i moltes deficiències en el servei del 061.

També es va demanar que les associacions de veïns formin part dels Consells de Participació dels Sectors Sanitaris de Barcelona, atenent la tasca que estant fent en defensa dels usuaris de la sanitat pública.

El president de la cambra es va comprometre de fer arribar aquestes peticions als grups parlamentaris i al conseller de Sanitat.

L’assemblea de Sanitat de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, reunida a Barcelona el 20 d’octubre de 2001, acorda la següent:

R E S O L U C I Ó
La realitat de la Sanitat Pública a Catalunya, i en concret a Barcelona, és preocupant. El Decret de reforma de l’atenció Primària establia uns terminis per portar-la a terme que hauria d’haver estat finalitzada l’any 1996. No sols no ha estat així, sinó que a Barcelona és una de les zones on està més endarrerida. L’any 1996 no arribava ni al 40% de centres i de població i en aquests moments, 2001, és d’un 60%. Per altra banda, aquesta reforma comporta tancar centres més petits per agrupar-los en altres de més grans, amb l’inconvenient d’allargar els desplaçaments per als usuaris.

Ens preocupa l’empitjorament del servei que es tradueix en un increment de les llistes d’espera, col·lapsant-se els serveis d’urgències i moltes deficiències en el servei d’urgències 061. La majoria dels casos són deguts a la manca de mitjans i recursos, més que a la mala gestió o poca preparació dels professionals de la sanitat.

Entenen que aquesta situació amaga un intent de desprestigiar la sanitat pública en benefici de la sanitat privada. El nombre de centres a Barcelona d’assistència primària que estant gestionats per empreses privades, (Barceloneta, Vila Olímpica, Les Corts, Sardenya,..), així com els hospitals Clínic i Sant Pau, mostra una clara tendència cap a aquesta privatització i conseqüentment empitjorar el servei encara que en un primer moment pugui sembla tot el contrari.

Tot això ens porta a afirmar que, ara més que mai, és important que totes les entitats representatives; territorials, socials i professionals vetllem, perquè la sanitat no perdi el seu caràcter públic, universal i de qualitat, fruit de llargues lluites socials.

Les associacions de veïns hem demostrat amb escreix que el nostre coneixement dels barris i les seves persones, ens avalen per ser unes entitats representatives en la defensa dels interessos dels usuaris de la sanitat pública. Malgrat aquesta constatació, no se’ns permet forma part, de ple dret, dels Consells de Salut.

La llei General de Sanitat de l’Estat i la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LLOSC), contemplen la creació dels anomenats Consells de Salut, amb participació de l’Administració, els professionals i els usuaris. Aquests Consells són d’àmbit general i també d’àmbit local, en correspondria un per cada barri i seria la forma de participació democràtica i la possibilitat de millorar el servei. A la ciutat de Barcelona no s’han constituït, només ho està el general i no hi ha participació de les Associacions de Veïns.

Per tot el que s’ha dit anteriorment, les associacions de veïns reclamem formar part dels Consells de Participació dels Sectors Sanitaris de Barcelona perquè tal com diu l’article 38 de la Llei d’Ordenació Sanitària a Catalunya ‘puguem informar, assessorar i formular propostes als òrgans de direcció del Sector Sanitari sobre qualssevol qüestions relatives a les activitats que es desenvolupen en l’àmbit del Sector, la seva adequació a la normativa sanitària i a les necessitats socials de la població, i ha d’impulsar la participació de la comunitat en els centres i els establiments sanitaris?

Ens adrecem al Parlament de Catalunya, perquè faci les modificacions oportunes en la Llei d’Ordenació Sanitària amb l’objectiu de què la nostra petició sigui efectiva.

Barcelona, 20 d’octubre de 2001

Entitats adherides: CAPS, CATAC-CTS (IAC), CGT, Col·lectiu Comunista de Catalunya, Col·lectiu Ronda, Els Verds, ERC, EUiA, FADSP, Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, IC-Verds, USOC

Favb.cat