Tel.: (+34) 93 412 76 00

Inici » Estatuts de la Favb

Estatuts de la Favb

Estatuts de la Favb

Aquests estatuts han estat aprovats per unanimitat a l’Assemblea General celebrada el dia 9 d’abril del 2016, i modificats en l’Assemblea General del 3 d’octubre del 2020.

Títol I. De la denominació, els fins i el domicili

Article 1

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) es va crear l’any 1972. Regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil Català, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de la Favb són els següents:

– Defensar els interessos generals del veïnat de la ciutat de Barcelona amb les accions necessàries per millorar la qualitat de vida de la ciutadania en matèria urbanística, ambiental, cultural, esportiva, educativa, sanitària, d’habitatge, social, econòmica, de consum, etc.

– Donar suport al veïnat en tots els àmbits que afecten el seu interès general.

– Promoure iniciatives que defensin la millora i el desenvolupament de la comunitat ciutadana dels barris de Barcelona.

– Coordinar les activitats, servir de nexe d’unió i col·laborar amb les entitats membres amb l’objectiu d’aconseguir una major eficàcia en el compliment de les finalitats estatutàries de les entitats associades.

– Fomentar les associacions federades com a eina de participació en la defensa dels interessos generals de la ciutadania.

– Fomentar i defensar els valors de la solidaritat, la igualtat i la convivència entre el veïnat.

– Establir, mantenir relacions i obtenir l’adequada representació en els organismes i instàncies de caràcter públic i privat que incideixen en el camp d’actuació d’aquesta Federació, col·laborant amb ells per afavorir i garantir la millora de la qualitat de vida dels barris.

– Facilitar l’assistència social i l’atenció a les persones i els col·lectius desfavorits.

– Promoure l’edició de publicacions periòdiques que ajudin a difondre la tasca del moviment veïnal.

Per complir els objectius enumerats, la Favb constituirà les vocalies, comissions, seccions i departaments d’assessorament i d’informació, tant interns com externs, que siguin necessaris.

La Favb desenvoluparà les següents activitats:

– La participació en les reunions, audiències públiques, consells i plenaris que es considerin convenients per assolir els seus objectius.

– L’organització de grups i comissions de treball i ens gestors per a la defensa dels interessos de la ciutat i de la seva ciutadania.

– La participació, seguiment i avaluació del Pla d’Actuació Municipal (PAM).

– La informació a les entitats associades de les reunions i assemblees que marquen aquests mateixos estatuts, així com la difusió de les campanyes i actuacions d’interès general per a la ciutadania.

– La difusió de comunicats, notes de premsa i manifestos relacionats amb la realitat de la ciutat i la situació dels barris.

– L’organització de reunions periòdiques amb les associacions federades per conèixer els seus interessos, demandes i propostes, amb l’objectiu de col·laborar en les accions a emprendre.

– L’organització de sessions formatives i d’assessorament per facilitar eines a les entitats federades per a la millora qualitativa de la seva funció.

– La col·laboració amb altres entitats, tant d’àmbit general com sectorial, per compartir expertesa i assolir objectius comuns en àrees d’interès col·lectiu.

– La signatura de convenis amb aquells col·lectius que incideixen en temàtiques amb les quals la Favb s’identifica.

I, en definitiva, totes aquelles accions situades en la línia d’assolir les finalitats de la Federació.

Article 3

El domicili social de la Favb s’estableix al carrer d’Obradors, 6-8 baixos, 08002 de Barcelona, amb possibilitat de mudar-lo quan ho acordi la Junta directiva.

Article 4

L’àmbit territorial d’acció se circumscriu a la ciutat de Barcelona, reservada la facultat de poder-se coordinar, federar i/o confederar amb entitats d’objectius afins en l’àmbit autonòmic, estatal o europeu.

El domicili social i l’àmbit territorial marquen l’àmbit d’activitat principal de l’entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) pot resultar igualment significativa de l’àmbit territorial.

Article 5

No s’estableix cap termini de vigència de la Federació.

Article 6

S’exclou tota mena d’ànim de lucre.

Article 7

La Favb té personalitat pròpia i capacitat plena per administrar i disposar dels seus béns i recursos.

Article 8

La Federació es regirà pels presents estatuts i pel reglament de règim intern.

Títol II. Dels membres, llurs drets i obligacions

Article 9

Les associacions que poden formar part de la Favb són totes les associacions veïnals de Barcelona legalment constituïdes, així com aquelles entitats que sense aquesta denominació específica tenen entre les seves finalitats la realització d’accions per protegir i defensar els drets de la ciutadania i promoure el suport al veïnatge dels barris.

Per federar-se hauran d’acomplir els següents requisits:

– No tenir afany i/o finalitat de lucre, ni ser sectàries o discriminatòries.

– Tenir com a finalitat la defensa dels interessos del veïnat amb caràcter indefinit en el temps, i promoure la vida col·lectiva del veïnat en els vessants socials, culturals, solidaris, etc.

– Afavorir la participació activa del veïnat en els assumptes públics, així com la participació activa dels associats en la dinàmica de l’associació, tot promovent les relacions solidàries entre organitzacions socials de l’entorn.

– Mantenir el compromís de la lluita per a la igualtat de drets i oportunitats entre veïnat, sense cap discriminació, per damunt de la diversitat ideològica dels seus membres, en el marc de respecte dels drets humans.

– Gaudir d’independència orgànica i jeràrquica respecte de les institucions públiques.

– Fomentar una política laboral ètica, social i responsable.

– Tenir una gestió econòmica transparent.

– Establir mecanismes de decisió clars i participatius i que promoguin l’equitat de gènere.

La sol·licitud de l’associació haurà de formalitzar-se mitjançant un escrit adreçat a la Junta directiva. La Junta, desprès de comprovar que compleix els requisits establerts, consultarà les associacions federades del mateix districte de la sol·licitant, i comunicarà la seva opinió a la següent Assemblea General que se celebri. L’Assemblea General té la facultat d’admetre la nova associació.

Article 10

Els drets de les associacions integrades a la Federació són els següents:

– Participar en els òrgans de govern de la Federació, en la forma que determinen els estatuts.

– Formular propostes en relació als seus interessos.

– Assistir amb veu i vot a les assemblees generals.

– Participar en totes les activitats que organitzi la Federació.

– Participar en els grups de treball.

– Sol·licitar i obtenir informes sobre l’administració i la gestió de la Junta directiva de la Federació.

– Formar part de la comissió censora de comptes. L’Assemblea General elegirà cada any les associacions que conformen aquesta comissió. Les seves funcions es regularan pel reglament de règim intern.

– Posseir un exemplar dels estatuts i del reglament de règim intern.

– Utilitzar les infraestructures de la Federació.

– Comptar amb l’assessorament del personal tècnic de la Favb.

– Ésser escoltats prèviament a I’adopció de mesures disciplinàries.

Article 11

Els deures de les associacions integrades a la Federació són:

– Abonar la quota anual acordada per l’Assemblea General, així com complir amb els compromisos financers que esdevinguin de la pertinença a la Federació.

– Complir els acords adoptats pels òrgans competents de la Federació, llevat que estiguin en contradicció amb els propis.

– Col·laborar en la millora del desenvolupament i la promoció de la Federació, vetllant pels interessos de les associacions que en són membres.

– Defensar i complir els valors exposats a l’article 9.

– Abstenir-se de fer qualsevol gestió aïllada, en nom de la Federació, sense el consentiment de la Junta directiva.

– Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries de la Federació.

– Complir els estatuts propis d’acord amb el marc legal vigent, així com la resta d’imperatius legals.

Article 12

Les associacions integrades a la Federació perdran aquesta condició per:

– Renúncia voluntària.

– Incompliment dels deures contrets amb la Federació.

– No satisfer dues quotes continuades sense haver-hi causa justificada.

– Realització o suport públic d’accions que atemptin contra els valors continguts a l’article 9 d’aquests estatuts.

– Es podran presentar al·legacions contra l’acord d’exclusió davant l’Assemblea General, segons determina el reglament de règim intern.

Títol III. De l’organització i el funcionament

Article 13

Els òrgans de govern i administració de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona són:

– L’Assemblea General.

– La Junta directiva.

Capítol I. De l’Assemblea General

Article 14

L’Assemblea General, legalment constituïda de conformitat amb la llei i aquests estatuts, és l’òrgan suprem de la Federació. Els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

Article 15

Les reunions de l’Assemblea poden ser ordinàries i extraordinàries. Presidirà les reunions la mateixa persona que exerceix la presidència de la Federació. En cas d’impediment pot delegar en qui ocupi una vicepresidència o, successivament, la persona de més edat d’una vicepresidència o una vocalia. La mateixa persona que exerceix la secretaria de la Junta directiva l’exercirà de l’Assemblea.

Article 16

Les Assemblees Generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes sigui quin sigui el nombre d’associacions presents.

Article 17

Els acords presos per l’Assemblea General es faran constar al llibre d’actes, en format paper o en qualsevol suport electrònic, que custodiarà la Federació. Hauran de ser signats per la presidència i la secretaria.

Article 18

L’Assemblea General ordinària haurà de celebrar-se dins el primer quadrimestre de l’any, i serà convocada per la presidència amb quinze dies d’antelació. La convocatòria es farà per correu postal, electrònic o qualsevol altre mitjà telemàtic, sempre que quedi garantida la comunicació adreçada a totes les associacions federades. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com l’ordre del dia. El lloc de reunió pot ser diferent de la seu social.

L’Assemblea General i els altres òrgans socials podran celebrar les seves sessions per mitjans telemàtics, que, en tot cas, hauran de garantir degudament:

a) El compliment dels requisits de constitució de l’Assemblea General o la reunió dels altres òrgans socials.

b) La identitat de la persona sòcia i dels altres subjectes que participin en la reunió.

c) La participació de la persona sòcia en la deliberació i presa d’acords, que asseguri, a més, la possibilitat que els altres participants en la sessió puguin conèixer la integritat de les seves manifestacions en ella.

d) La participació del soci o sòcia en el plantejament de suggeriments i preguntes.

e) L’exercici del dret de vot i, en el seu cas, el secret d’aquest.

Article 19

Davant la convocatòria d’Assemblea General, els membres que representin el 10 per cent dels vots podran proposar, prèvia notificació a la Junta directiva, la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de la convocatòria, i si ja s’ha convocat, la sol·licitud s’haurà de formular fins a 10 dies naturals abans de la celebració de l’Assemblea, a fi que es pugui informar totes les associacions de l’ampliació de l’ordre del dia.

Article 20

Les entitats sòcies tindran un vot ponderat d’acord amb el número de persones associades que tingui l’entitat i d’altres criteris assenyalats en el règim intern. No poden correspondre més de quatre vots a una única associació. No s’acceptaran delegacions de vot entre entitats membres.

Article 21

Per adoptar acords sobre l’admissió i separació de membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de la Federació o la integració en una entitat de nivell superior, caldrà un nombre equivalent a les dues terceres parts dels vots ponderats de les associacions assistents.

Per a la resta de temes n’hi ha prou amb la majoria simple dels vots ponderats de les associacions assistents. Si es presenten diverses candidatures en l’elecció de la Junta directiva, s’elegirà la que obtingui un major nombre dels vots emesos.

Article 22

Correspon a l’Assemblea General ordinària:

– Aprovar els pressupostos anuals i la memòria anual d’activitats.

– Adoptar els acords relatius a la representació legal, la gestió i la defensa dels interessos dels seus membres.

– Controlar l’activitat i la gestió de la Junta directiva.

– Modificar els estatuts i les normes de règim intern.

– Elegir els membres de la Junta directiva, així com destituir-los i substituir-los.

– Establir els objectius i les línies generals d’actuació que permetin a la Favb el compliment de les seves finalitats.

– Fixar les quotes que hauran de satisfer els membres de la Favb.

– Conèixer les sol·licituds de nous membres i resoldre sobre la seva admissió.

– Examinar i aprovar l’estat de comptes i el balanç.

– Ratificar les altes d’associacions aprovades per la Junta directiva.

– Dissoldre i liquidar la Federació.

Article 23

L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que la Junta directiva ho consideri convenient, o bé quan ho sol·licitin per escrit un nombre d’associacions no inferior al 10 per cent de les entitats federades, expressant el motiu o motius que ho fonamentin. En els dos últims supòsits, l’Assemblea es portarà a terme en un termini màxim de 30 dies naturals a partir de la data de la sol·licitud.

Capítol II. La Junta directiva

Article 24

La Junta directiva és l’òrgan col·legiat a qui correspon la gestió, administració i govern de la Favb, així com regir-ne el funcionament i promoure i dirigir les activitats, tot acomplint i executant els acords de l’Assemblea General.

En particular, correspon a la Junta directiva:

– Representar, dirigir i administrar la Federació de la manera més àmplia que reconegui la Llei.

– Complir les decisions preses per l’Assemblea General, organitzant i desenvolupant les activitats aprovades.

– Prendre els acords que calgui en relació a la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

– Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de la Federació han de satisfer.

– Proposar l’admissió o exclusió d’associacions, que haurà de ratificar l’Assemblea.

– Convocar i fixar les dates de celebració de les assemblees generals.

– Establir comissions i grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient, les finalitats de la Favb i autoritzar i coordinar els actes que aquests grups projectin realitzar.

– Elaborar el reglament de règim intern de la Favb, modificar-lo i presentar-lo a l’Assemblea per a la seva aprovació.

– Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici perquè els aprovi l’Assemblea General i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

– Contractar el personal que es consideri convenient.

– Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir subvencions, convenis i altres ajuts o l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser lloc de convivència i comunicació.

– Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis amb caràcter preferent en aquelles entitats financeres que promoguin valors ètics. La disposició dels fons es determina a l’article 39 d’aquests estatuts.

– Arribar a acords de col·laboració amb altres entitats i federacions.

– Decidir provisionalment sobre la pèrdua de la condició de membre de la Federació, decisió que haurà de ser presa per una majoria qualificada de 3/4 dels membres de la Junta, i que en tot cas haurà de ser definitivament ratificada o anul·lada per l’Assemblea.

– Conèixer i impulsar el treball dels àmbits temàtics de la Favb.

– Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de la Federació o que li hagi estat delegada expressament.

– La Junta directiva està facultada per aclarir i resoldre qualsevol dubte que puguin suscitar l’aplicació i la interpretació dels estatuts, i per resoldre els casos que aquests no prevegin.

Article 25

Els membres de la Junta directiva seran escollits per l’Assemblea General, amb el vot favorable de la majoria dels representants de les associacions presents. Estarà formada pels càrrecs següents:

– Presidència

– Vicepresidència (primera i segona)

– Secretaria i Vicesecretaria

– Tresoreria

– Vocalies (que es considerin necessàries)

Els càrrecs esmentats seran ostentats per persones diferents.

Per tal que una associació pugui presentar un candidat o una candidata haurà de portar un mínim de dos anys d’antiguitat a la Federació.

Article 26

Els vocals de la Junta directiva són membres de ple dret de la Junta, de la manera següent:

– Els vocals elegits en l’acte electoral corresponent de l’Assemblea General.

– Aquelles coordinadores o plataformes d’associacions federades en els districtes que estiguin formades per un mínim de cinc associacions podran elegir un vocal de la Junta. Aquest vocal serà el delegat territorial i enllaç entre la Junta i les associacions del districte que correspongui, i caldrà que sigui ratificat per l’Assemblea General.

– En aquells districtes on no es disposi de les condicions exposades en el punt anterior, un membre de la Junta farà les funcions de persona delegada territorial i d’enllaç.

Capítol III. La presidència i la vicepresidència

Article 27

La persona que ostenti la presidència tindrà la representació de la Favb, en serà el portaveu, i la seva signatura autoritzarà oficialment l’actuació de l’entitat. Amb el seu vistiplau autoritzarà les actes de les Assemblees generals, redactades i certificades per la persona que tingui el càrrec de secretari/a, així com els pagaments que efectuï la persona tresorera, i tots els escrits públics que es redactin en nom de la Federació.

La presidència serà substituïda en qualsevol de les seves funcions, en cas d’absència o malaltia, per les persones que ocupin els càrrecs de vicepresidència primera i vicepresidència segona, per aquest ordre.

Capítol IV. La secretaria i la tresoreria

Article 28

La persona que ostenti la secretaria tindrà la missió de custodiar els llibres, els documents de la Federació -excepte els de comptabilitat- i portarà al dia el registre d’associacions, les altes i baixes que es produeixin, redactarà les actes de les Assemblees i reunions de la Junta directiva i vetllarà per la correspondència. També redactarà la memòria anual que després haurà de ser aprovada per l’Assemblea.

La persona que ostenti la vicesecretaria serà en tot moment membre del secretariat i, com a tal, compartirà els treballs amb la persona de la secretaria, i els assumirà per delegació o per absència.

Article 29

La persona que ostenti la tresoreria té com a funció la custòdia i el control dels recursos de la Federació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Serà de la seva competència l’administració dels llibres comptables en la forma que estableix la legislació vigent. Serà la persona encarregada de recaptar les quotes i ordenar els pagaments que aprovi la Junta directiva.

Capítol V. Les vocalies i comissions de treball

Article 30

La Junta directiva promourà a través de les vocalies les diferents comissions de treball.

Cada comissió de treball disposarà d’un vocal de la Junta que serà qui farà de pont entre la comissió i la Junta directiva.

Les comissions elaboraran el seu propi règim de treball i funcionament, establint la coordinació amb la Junta directiva d’acord amb ella i amb el coneixement de l’Assemblea General.

Capítol VI. Procediment electoral i administració de la Junta

Article 31

Els càrrecs de la Junta directiva són honorífics i voluntaris. No obstant això tindran dret a ser rescabalats de les despeses, degudament justificades, que la seva representativitat els comporti.

Tots els càrrecs s’exerciran durant un període de quatre anys.

Els càrrecs de Presidència, Vicepresidència primera i segona, Secretaria, Vicesecretaria i Tresoreria podran ser reelegits per un màxim d’un període complementari. L’exercici no podrà ser superior a vuit anys consecutius.

Les persones que actuen com a vocals no tindran límit de temps de reelecció.

No obstant l’anterior, i per garantir el bon funcionament de la Junta en les seves successives renovacions de càrrecs, hi haurà una renovació parcial cada dos anys del 50 per cent dels membres. El Reglament de règim intern establirà els càrrecs a renovar.

El nomenament i/o cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari/a, amb el vistiplau del president/a i s’han de comunicar al Registre d’Associacions de la Generalitat.

Article 32

La Junta directiva es reunirà totes les vegades que sigui convocada pel president/a o quan ho sol·licitin almenys cinc membres de la Junta.

La convocatòria es farà per escrit, amb set dies d’antelació. La convocatòria es podrà fer per mitjans telemàtics sempre que es garanteixi que l’ús d’aquest mitjà no exclogui cap membre de la Junta.

Els acords de la Junta directiva s’adoptaran per majoria dels presents, i és requisit indispensable per a la seva validesa l’assistència d’un terç dels components.

Article 33

Cessament en els càrrecs:

Els membres de la Junta directiva cessaran en els seus càrrecs per:

– Venciment del càrrec, llevat de renovació.

– Renúncia voluntària notificada a la Junta.

– Pèrdua de confiança justificada per part de l’associació veïnal que l’havia presentat i que en sol·liciti el cessament de manera raonada. En aquest cas, la moció es proposarà a l’Assemblea i aquesta decidirà.

– Separació acordada per l’Assemblea.

– Qualsevol altra raó establerta per la llei o pels estatuts.

La falta d’assistència continuada sense justificar a les reunions de la Junta directiva durant un període de sis mesos pot motivar l’acord de cessament de les funcions dels membres de la Junta directiva.

Article 34

En el cas de produir-se, per qualsevol causa, alguna vacant, la Junta directiva té la facultat de proveir interinament el càrrec vacant, que serà provisional fins a la ratificació per l’Assemblea General.

Fora del període dels quatre anys previstos, només en el cas de dimissió col·lectiva de la Junta directiva o de la meitat de la mateixa, ja sigui per decisió pròpia o com a conseqüència d’una moció de censura, es procedirà a l’elecció d’una nova Junta en Assemblea General extraordinària, convocada només amb aquest objectiu.

Article 35

La Junta directiva està autoritzada per nomenar socis d’honor les persones o entitats que, per prestigi propi o per mèrits contrets amb la Federació, siguin creditores d’aquesta distinció.

Títol IV. Recursos econòmics, patrimoni, pressupostos i administració

Article 36

Els recursos econòmics de la Federació per al compliment i desenvolupament dels seus objectius seran:

– Les quotes de les associacions membres de la Federació.

– Les subvencions i convenis d’organismes oficials, entitats o particulars.

– Les donacions, els llegats i les herències.

– L’import de les quotes extraordinàries o drets que s’estableixin en Assemblea General.

– La prestació de serveis a tercers.

– Qualsevol altre mitjà legal, no contradictori amb els fins de la Federació.

Article 37

La Federació no té patrimoni fundacional.

Article 38

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 39

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures de la persona que ostenta la presidència, la tresoreria i la secretaria.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues signatures, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president, o les que acordi la Junta per a un millor ordre administratiu.

Article 40

La Federació portarà preceptivament els llibres d’actes, caixes, registre d’associacions i altres documents prescrits per la llei, ja sigui en paper o en altre format i amb els altres requisits exigits.

Article 41

Les associacions federades es comprometen a mantenir actualitzades les dades que facilitin a la federació.

Títol V. Règim d’incompatibilitats

Article 42

Aquelles persones que, formant part de la Junta directiva de la Favb, s’integrin en una llista per a eleccions a l’Ajuntament de Barcelona, al Parlament català o a les Corts estatals o similars, o siguin nomenats per ostentar un càrrec institucional en qualsevol administració pública, hauran de cessar de forma immediata com a membres de la Junta de la Favb i no podran representar-la en cap acte públic.

Títol VI. Règim disciplinari

Article 43

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus i greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de la Federació, segons el que estableix el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Títol VII. Dissolució i aplicació del patrimoni

Article 44

La Federació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de la federació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a una entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de la Federació, s’hagi caracteritzat en la seva activitat a favor de la convivència en la ciutat.

Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Barcelona, 20 d’octubre de 2020

Reglament de règim intern de la Favb

Alguns dels articles dels estatuts de la Favb requereixen un desenvolupament normatiu que els concreti i reguli. El reglament de règim intern té com a objectiu dotar l’organització de les normatives i procediments que donin resposta a aquestes necessitats. El podeu consultar en aquest enllaç: Reglament de règim intern de la Favb.

Favb.cat