Tel.: (+34) 93 412 76 00

Carta a les administracions sobre la situació de les obres del TAV

Davant el caos en la gestió i en la realització de les obres del TAV, considerem que és prioritària la seguretat de les persones que treballen i dels veïns i veïnes a l’arribada del TAV. La situació creada ha incrementat els temors existents entre la ciutadania respecte de les obres previstes a la ciutat. Davant d’aquesta situació pensem que s’ha de donar la màxima informació i garanties de seguretat i de reparació en cas de produir-se desperfectes. També cal tenir present l’impacte de les obres sobre la mobilitat de la ciutadania.

És per això que en compliment del previst a la Llei de l’Obra Pública de 3/2007, del 4 de juliol, en el capítol primer, apartat 4:

DEMANEM A LES ADMINISTRACIONS IMPLICADES, AJUNTAMENT DE BARCELONA, DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I D’OBRES PÚBLIQUES, I MINISTERI DE FOMENT:

  • Que en la licitació de tots els projectes pendents es prioritzin les condicions necessàries per tal de garantir la seguretat de totes les persones implicades.
  • Que les empreses que surtin responsables d’aquesta obra tinguin capacitat suficientment provada per tirar-les endavant. En el traçat per l‘Hospitalet era conegut abastament el sòl per on treballen actualment, compost de sorra i aigua, i per tant la seva dificultat. No es van prendre les mesures necessàries. Això fa augmentar la desconfiança en l’obra pública.
  • Que a la Comissió de Seguiment creada hi siguin SEMPRE els responsables polítics tant de l’Ajuntament com de la Generalitat i els responsables tècnics de totes les empreses implicades.
  • Que es convoqui aquesta Comissió amb caràcter d’urgència per tal d’establir mesures informatives excepcionals i adaptades a les noves necessitats sorgides.
  • Volem conèixer les afectacions concretes en la mobilitat a què donarien lloc les obres del TAV i les mides que es prendran per minimitzar aquestes afectacions.
  • Saber en quina fase es troba l’estudi sobre l’impacte de gènere de l’obra prevista a Barcelona en compliment del que assenyala la Llei mencionada a la disposició addicional tercera.
  • Cal que les comissions sectorials al llarg del traçat del TAV per la ciutat s’activin i que donin complida informació als barris sobre les característiques del traçat, impacte en superfície, mides a prendre i terminis aproximats en la realització.
  • Conèixer en quina fase es troba el nomenament de les persones membres del Consell Assessor de Túnels i Altres Obres Singulars recollit a l’article 52 de la llei.

Per tot el que hem exposat, demanem una reunió urgent de la Comissió de Seguiment del TAV, de la qual la nostra entitat forma part, per debatre els punts d’aquest escrit.

Barcelona, 30 d’octubre de 2007

Favb.cat