Tel.: (+34) 93 412 76 00

La Favb presenta al·legacions contra la rebaixa de 9,4 milions d’euros a la taxa de terrasses

Sorprenentment, l’actual govern de la ciutat va presentar al novembre del 2023 una modificació a la baixa del règim d’ingressos municipals de les Ordenances Fiscals exclusivament referida a la taxa de terrasses dels restauradors de la ciutat.

Diem sorprenentment perquè després dels anys d’una rebaixa del 75% per la situació provocada per la pandèmia de la Covid, el retorn a la normalitat en tantes coses ha representat en general per als ciutadans de Barcelona uns increments d’impostos i despeses. Per exemple, amb la pujada de l’IVA al 10% a la factura elèctrica, o amb uns increments dels preus dels aliments absolutament esgarrifosos, amb un IPC del 3,1% al desembre i 3,8% el subjacent.

Doncs bé, aquesta tornada a la “normalitat” a Barcelona serà per a tothom menys per als restauradors, que, per decisió del nou govern, pagaran molt menys que abans de la pandèmia, i en alguns casos, inclús menys que durant la pandèmia.

Aquest privilegi acordat és del tot inacceptable quan el pressupost municipal s’ha incrementat de forma significativa des del 2019, passant d’uns ingressos de 2.653,9 milions d’euros a 3.595,8 milions el 2023, un increment del 35,5% en cinc anys.

I ho ha fet, raonablement, per cobrir un munt de necessitats ciutadanes i de millores necessàries, per exemple en temes mediambientals. La qual cosa vol dir que el que paguem els ciutadans de Barcelona de forma directa -IBI, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)…- o indirecta, via transferències de l’Estat -IRPF, IVA, Impost Especial sobre Hidorcarburs (IEH)…- s’ha incrementat en uns percentatges similars.

Per contra, l’aportació dels restauradors a la ciutat cau un 72,5% -de 13M€ a 3,6M€- de recaptació, un privilegi injustificable tenint en compte que estem ja en un any de plena recuperació i d’enormes beneficis per al sector. Amb un cens de terrasses que se situa en 6.631 llicències al segon semestre de 2023, i no les 4.174 que consten en els informes tècnics justificatius, econòmics i jurídics que acompanyen la tramitació.

La seva aprovació inicial infringeix el principi de capacitat contributiva dels subjectes passius, incompleix l’obligació de motivar la reducció i és resultat d’una decisió del tot arbitrària. Per això demanem que no es faci efectiva.

Demanem una normativa de les taxes de les terrasses que contribueixi de forma equitativa als recursos de la ciutat, sense privilegiar un sector que treu un benefici econòmic important de l’ús de l’espai públic.

Per tot això, hem presentat un conjunt d’al·legacions per tal que s’elimini aquest privilegi a les Ordenances Fiscals de 2024.

Favb
Barcelona, 17 de gener de 2024

Favb.cat