Tel.: (+34) 93 412 76 00

Segon balanç sobre el recorregut del TGV per Barcelona

El projecte de túnel previst pel recorregut del TGV al seu pas per Barcelona és actualment objecte d’oposició i de recel per part de col·lectius de veïns i veïnes de les zones per on es preveu que aquest túnel ha de passar. Des de la Favb entenem que darrera d’aquestes reticències hi ha d’una banda la desconfiança i la por que s’ha generat envers l’obra pública arrel dels successos del Carmel i d’altra banda el fet que fins ara no hi hagi hagut un debat obert i transparent respecte d’aquesta infraestructura.

A Barcelona l’arribada del TGV es va decidir en base a pactes entre partits sense que s’obrís un debat ciutadà de més ampli abast entorn les necessitats de transport públic i de connexions respecte de l’àrea metropolitana i de rodalies i respecte la connexió amb trens de llarg recorregut. En aquest sentit, estimem que s’ha perdut l’oportunitat de dur a terme una planificació global que millori la connexió de Barcelona fent una aposta clara i decidida pel transport mitjançant el tren, de persones i de mercaderies. Pensem que l’actual traçat, que aposta per un pas lineal pel centre de la ciutat, generarà un col·lapse en el creixement bàsicament d’aquest transport de rodalies, quan la mobilitat per motius de treball és un fenomen creixent a la ciutat. No obstant en aquest moment en què ja estan licitades les obres del traçat des del Prat fins a l’estació de Sants, cap de les administracions està disposada a tirar enrere la opció pressa.

D’altra banda, tal com vàrem manifestar en un comunicat emès el dia 5 d’abril de 2005, des de la Favb, no compartim que una mobilització veïnal porti com a lema l’opció per un traçat alternatiu que implica altres barris de la ciutat sense que aquests barris hagin estat prèviament consultats, ni s’hagin tingut en compte l’impacte ni les característiques tècniques d’un hipotètic nou traçat proposat.

Amb l’ànim de buscar acords, la Favb va convocar una reunió amb les AVV del recorregut, comprovant el desconeixement general del projecte, pel que feia falta una reunió amb les Administracions implicades per tal que expliquessin l’abast del mateix i les seves característiques. Aquesta reunió va tenir lloc el 16 d’abril amb l’assistència d’ADIF, (Administrador de Infrastructures Ferroviarias (empresa que representa el Ministeri), la Generalitat i l’Ajuntament, a més de dues persones de cada una de les AVV i plataformes del recorregut més les AVV dels barris que podrien quedar afectats pel traçat alternatiu. A la mateixa reunió dos tècnics van defensar el traçat pel Litoral. El dissabte 30 d’abril es fa l’última reunió, de caràcter deliberatiu, amb les mateixes AVV i plataformes, sense tècnics ni administracions, per tal de consensuar, si era possible, una única proposta.

Desprès de tres hores de debats, l’acord per part de les AVV assistents i de la pròpia Favb, és el de donar per bo el traçat actual del túnel, tot i exigint a les administracions que acceptin els sis punts que l’assemblea de la Favb, celebrada el 16 d’abril va aprovar respecte de la seguretat:

1) Que les memòries participatives reglamentàries siguin realment participatives, és a dir, que recullin no només els processos informatius sinó també espais de debat i deliberació entorn els projectes. Les propostes de modificació que vagin sorgint a mida que es desenvolupa l’obra han de ser fets públics i sotmesos a debat en base a l’impacte sobre els barris i no pas sobre la globalitat de l’obra.

2) Adjudicació de les obres amb transparència. Que es coneguin bé les empreses que hi participin i qui pren la responsabilitat.
Límit en el nivell de subcontractacions, per evitar que es dissolguin responsabilitats i que es generin situacions de risc per a la ciutadania. Que les empreses que duen a terme l’obra compleixin la normativa laboral vigent.

3) Que s’estableixi una comissió de seguiment de les obres d’infraestructura, al servei de les associacions de veïns i veïnes i de la Favb, assessorada per tècnics independents pagats per les administracions.

4) Garanties indefinides de cara a la reparació de danys, si se’n produeixen, tant en el moment de la construcció de l’obra, com una vegada acabada l’obra, amb avaluacions cada 5 anys a càrrec de l’administració.

5) Que s’estableixi una moratòria dels projectes i una nova discussió dels mateixos fins que s’hagin completat els processos participatius de les diverses obres d’infraestructura previstes que afecten excavacions del subsòl.

6) Hi va haver acord per part de la majoria de les AVV i també d’algunes de les Plataformes presents en l’acceptació d’aquests punts i en demanar una primera reunió d’aquesta comissió que haurà d’estar formada per representants d’ADIF, de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona i una representació de la Favb i de les AVV afectades pel recorregut del TGV. Una primera reunió en què es plantejarà el calendari de treball i les garanties de seguiment, informació pública i seguretat necessàries.

Barcelona, 3 de maig del 2005

Favb.cat