Tel.: (+34) 93 412 76 00

Entitats veïnals reclamen recursos urgents per a la prevenció d’incendis al Parc Natural de Collserola

La dotació pressupostària ha de ser una acció política prioritària de totes les administracions implicades

Entitats veïnals d’alguns municipis integrats al Parc Natural de la Serra de Collserola, agrupades i coordinades en el Manifest per la Prevenció d’incendis a Collserola han impulsat i coordinat quatre reunions per analitzar el risc d’incendis amb la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola, l’Associació Collserola Iniciatives, l’Associació Collserola Pagesa, el Club Muntanyenc Sant Cugat del Vallés, Associacions de Veïns dels Barris de Muntanya i FAV de Sant Cugat del Vallés, el Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament, la Unitat GRAF de Bombers de la Generalitat de Catalunya, Social Forest i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Després de les quatre reunions, s’ha posat clarament de manifest, amb un consens ampli, que el canvi climàtic, les cada vegada més freqüents inclemències meteorològiques catastròfiques, l’augment de la massa forestal i la seva continuïtat geogràfica, la marginalitat de l’agricultura i la ramaderia com a recurs també de protecció, i l’augment desmesurat de la freqüentació humana -sigui a peu, en cotxe o en bicicleta-, amb les seves conseqüències sobre l’augment d’usos inadequats, són factors que fan que el Parc Natural de la Serra de Collserola estigui en perill permanent amb l’augment de fa probabilitat de generar-se incendis de gran abast al seu interior.

Tothom està d’acord en la evidència de la gran afectació directa que tindria una tempesta de foc per a les 1.993.146 persones dels nou municipis del Parc, el 26,05 % de la població de Catalunya, i indirectament sobre més de la meitat de la població de tot Catalunya.

Publicat al DOGC el Pla Especial de Protecció del Medi Natural I del Paisatge del Parc Natural de la Serra Collserola (PEPNat) i coneixedors del treball de redacció del projecte d’infraestructures de prevenció d’incendis per fer perímetre de protecció prioritària (PPP) de la Serra de Collserola, els signants d’aquest document reivindiquem i exigim a totes les administracions responsables de la seguretat de les persones, del propi Parc Natural i dels seus éssers vius, la dotació de recursos humans i materials per implementar les mesures que a continuació s’indiquen. Sempre tenint en compte que !es actuacions concretes a curt, mig i Ilarg termini que es defineixin haurien de tenir indicadors que permetin avaluar el seu grau de compliment.

• Un Parc de Bombers al Parc, amb Equips de Protecció Activa Forestal, per millorar la prevenció activa i passiva durant tot l’any.

Formació en prevenció a tota la ciutadania de les zones periurbanes del Parc i actualització dels plans d’autoprotecció, plans d’emergència i protocols d’actuació, amb la participació activa veïnal. Es necessiten més campanyes educatives per a l’auto-responsabilitat de les urbanitzacions, empreses, propietaris i visitants.

• Aprovar ordenances comunes, a tots els nou municipis del Parc, en la regulació de l’ús, restriccions, prohibicions i sancions per perseguir conductes contràries a la preservació del Parc i que posin en risc les persones, el territori i el medi ambient. Es necessita una autoritat única a tot el Parc per no caure en la irracionalitat de les fronteres de responsabilitat. Aquesta autoritat única hauria d’estar dotada de més recursos econòmics i humans per acomplir els objectius de la gesti del Parc establerts en la seva declaració de Parc Natural des del 2010.

Compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, a totes les franges i solars dins de les zones urbanitzades i adequant la interpretació a models de simulació testats. En quant a la realització de les feines de gestió forestal relacionades amb la implantació de franges de protecció de zones urbanitzades residencials, hauria d’estar orientada a la millora dels boscos. Les persones que treballin en aquestes activitats han de tenir la formació i direcció específiques per conservar les espècies d’arbrat i arbustives a preservar per millorar la qualitat de la biodiversitat del Parc.

• Una gestió forestal per promoure un mosaic agro-forestal divers en protecció de la biodiversitat, amb estructures diferenciades, perquè, així, quan el foc es troba amb diferents mosaics canvia de comportament i dona als bombers més oportunitats per a la seva extinció. S’ha de recuperar el que hem perdut de la tradició ramadera i agrícola. No podem veure solament el paisatge amb la seva funció d’esbarjo i de descans. A més a més, amb el repte del canvi climàtic, hem de fer l’esforç de compatibilitzar els usos, les funcions i les activitats amb la protecció de la biodiversitat, que també es veu afectada. El paisatge ens ha de donar diferents cartes per jugar contra ei foc. I estem parlant d’actuacions que tindran implicacions que nosaltres no veurem i que ho veuran els nostres fills o nets. Hem d’ajudar a fer que el paisatge sigui resistent a les adversitats i que el medi ambient sigui resilient. En el Decret de la Generalitat de Catalunya de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola (2010), s’esmenta com objectiu principal la protecció de la biodiversitat i, a més, estableix que: “els usos i aprofitaments agrícoles, forestals, ramaders i recreatius s’han de continuar desenvolupant de manera ordenada i de forma compatible amb la protecció de espai natural, d’acord amb el que estableixin els instruments de planificació corresponents i els règims específics aplicables”. Finalment, el que queda clar és que la inacció tindrà les seves implicacions i la responsabilitat política dels governs actuals seria tremenda si no es considera com un problema prioritari a tractar.

Fer compatibles les mesures anteriors amb l’objectiu de la declaració de Parc Natural de protegir la biodiversitat dels espais naturals. La protecció i preservació de zones assenyalades d’especial interès de reserva, per la seva riquesa en biodiversitat, s’ha d’acompanyar amb una definició clara de quines són les seves funcions i de les restriccions oportunes del seu ús.

La redacció d’aquest document ha estat possible gràcies a l’assessorament enriquidor dels cossos de bombers, tant de Barcelona com de fa Unitat del GRAF de Bombers de la Generalitat. Agraïm la seva col·laboració a les dues reunions que han assistit.

Agraïm la participació dels representants del Consorci a les dues reunions en les que han participat amb les seves informacions i aclariments. També agraïm el treball aclaridor i pedagògic dels membres de la Plataforma Cívica per la defensa de Collserola en aspectes d’ecologia i de tractament adequat de la biodiversitat.

Les entitats signants d’aquest document fem una crida a tota la ciutadania de Collserola i a totes les Administracions implicades -Generalitat, Ajuntaments, Diputació i Consorci- perquè ho tinguin com a tema prioritari a tractar en els propers mesos i anys. És evident que el que no s’ha fet fins ara no té una solució immediata, però s’ha de rectificar la dinàmica actual de manca de recursos i no deixar en mans de l’atzar i de la bona sort la probabilitat de que no passi una catàstrofe, cada vegada més possible.

Entitats signants:

Associacions de Veïns dels Barris de Muntanya i Ia FAV de Sant Cugat del Vallès
Plataforma Cívica per la defensa de Collserola
Associació Collserola Iniciatives
Associació Collserola Pagesa
Club Muntanyenc Sant Cugat del Vallés
Social Forest


Favb.cat